บริการดูแลสวน

องค์ประกอบการดูแลสวน

• ออกแบบได้ดีและถูกต้องตามหลักวิชาการ
• การจัดวางและตกแต่งเหมาะสมกับสถานที่
• ชนิดของพันธุ์ไม้และอุปกรณ์เหมาะสมกับสถานที่
• ผู้ดูแลมีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
• ให้เวลาและใส่ใจ เพื่อดูแลทุกอย่างตามที่ต้นไม้แต่ละต้นต้องการ

งานดูแลสวนย่อม

สนามหญ้า และสวนหย่อมจะดูสวยงาม และร่มรื่น จำเป็นต้องใสใจและให้เวลาในการดูแล รวมถึงจัดหาหรือเตรียมสิ่งที่พืชต้องการให้ครบในปริมาณที่เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละชนิดของพืช ป้องกันกำจัดสิ่งที่ พืชไม่ต้องการออกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทน เพื่อที่จะทำให้สวนหย่อมดูสวยงามตลอดเวลา