บริษัท ซัคเซส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ซัคเซส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารมากกว่า 10 ปี ซึ่งแต่ละคนมีความถนัดในด้านงานบริหารอาคารที่เป็นหัวใจหลักของลักษณะงานแตกต่างกันไป เช่น ด้านการบริหาร งานบัญชี และงานวิศวกรรม รวมไปถึงการจัดการด้านภูมิทัศน์สถาปัตย์ เช่น งานรักษาความสะอาด และงานดูแลสวน โดยทุกคนมีความมุ่งหวังดำเนินธุรกิจให้เต็มความสามารถ ตามที่ตนถนัดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการมากที่สุด

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • เน้นให้บริการให้ผู้รับบริการ รู้สึกปลอดภัย สะอาด และความโปร่งใส ของบริษัท

พันธกิจ (Mission)

  • กิจการจะเน้นการบริการที่ประทับใจ มีมาตรฐานเป็นอันดับแรก

เป้าหมาย (Objectives)

  • ต้องการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า
  • ต้องการผลประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท

นโยบายการให้บริการ

  • บริหารงานอย่างโปร่งใสและสารมารถตรวจสอบได้
  • บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ และเที่ยวงตรง
  • บริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จของโครงการ/นิติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและมีความกระตือรือร้น
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

We are full of interesting creative ideas!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus velit quis ex ornare rhoncus. Donec imperdiet risus justo, vel malesuada!

Services

What we are good at.
0
%
CUSTOMER SATISFACTION
0
+
SPECIALISTS IN OUR TEAM
0
INDUSTRY AWARDS
0
+
SUCCESSFUL PROJECTS

Meet our team

Our company in faces.

Trust our experience!

Check out some interesting facts about our team.

Flexibility

Morbi eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et, scelerisque mauris. Aenean dapibus massa leo.

Strong Leaders

Morbi from ipsum amet - eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et. Aenean dapibus massa leo.

Best Education

Morbi eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et, scelerisque mauris. Aenean dapibus massa leo.

Client Oriented

Morbi eget augue bibendum. Aenean dapibus massa leo lorem ipsum faucibus mi et, scelerisque mauris frombolar ipsum amet.

Rich Experience

Morbi eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et, scelerisque mauris. Aenean dapibus massa leo.

Free consultation!

+001 234 56 78

hello@dream-theme.com