บริษัท ซัคเซส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ซัคเซส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารมากกว่า 10 ปี ซึ่งแต่ละคนมีความถนัดในด้านงานบริหารอาคารที่เป็นหัวใจหลักของลักษณะงานแตกต่างกันไป เช่น ด้านการบริหาร งานบัญชี และงานวิศวกรรม รวมไปถึงการจัดการด้านภูมิทัศน์สถาปัตย์ เช่น งานรักษาความสะอาด และงานดูแลสวน โดยทุกคนมีความมุ่งหวังดำเนินธุรกิจให้เต็มความสามารถ ตามที่ตนถนัดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการมากที่สุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • เน้นให้บริการให้ผู้รับบริการ รู้สึกปลอดภัย สะอาด และความโปร่งใส ของบริษัท

พันธกิจ (Mission)

  • กิจการจะเน้นการบริการที่ประทับใจ มีมาตรฐานเป็นอันดับแรก

เป้าหมาย (Objectives)

  • ต้องการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า
  • ต้องการผลประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท

นโยบายการให้บริการ

  • บริหารงานอย่างโปร่งใสและสารมารถตรวจสอบได้
  • บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ และเที่ยวงตรง
  • บริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จของโครงการ/นิติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและมีความกระตือรือร้น
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง