บริการวางระบบและจัดทำบัญชี

บริการวางระบบและจัดทำบัญชี

บริษัทเรามีบริการรับทำบัญชี โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากรกำหนด นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี วางระบบเพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อความง่ายในนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งสำคัญที่สุดเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า