รับบริหารคอนโดมิเนียม

ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและกฎระเบียบของอาคารชุด การบริหารจัดการและให้บริการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

ด้านการบริหารจัดการ

1) จัดทำกฎระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในอาคารชุด
2) ดูแลควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ห้องชุด การใช้ทรัพย์สินส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
3) ควบคุม ดูแล และดำเนินการในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางและการใช้ห้องชุด
4) การให้บริการอื่นๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายจัดการโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ พระราชบัญญัติกฎกระทรวงและ/
หรือกฎหมายอื่น
5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด

ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

1) พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาคารชุด ( ประจำ ณ อาคารชุด )
2) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
3) การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน
4) การจัดทำกฎระเบียบ
5) การจัดอบรม/สัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ด้านบุคลากร

1) พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาคารชุด ( ประจำ ณ อาคารชุด )
2) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
3) การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน
4) การจัดทำกฎระเบียบ
5) การจัดอบรม/สัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดซื้อจัดจ้าง

1) จัดทำรายชื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เสนอราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ มีคุณภาพผ่านการพิสูจน์ และรับรองคุณภาพของสินค้า และบริการแล้ว รวมทั้งให้การบริการดูแลหลังการขายที่ดี
2) กำหนดคุณสมบัติ และราคากลางของสินค้าหรือบริการที่จะทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อนเสมอเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ
3) การจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง จะต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของผู้ขายสินค้าและบริการก่อนเสมอ

ด้านบัญชี/การเงิน

1) วางระบบบัญชี/การเงิน และให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้
2) จัดเตรียมเอกสาร ด้านบัญชี/การเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน
3) จัดทำงบประมาณและแผนการบริหารการเงินประจำปีเพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นสมดุลกับรายรับ
4) จัดทำงบการเงินและงบกระแสเงินสด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
5) จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม
6) ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับ การนำเงินเข้าบัญชี และการเบิกจ่ายเงิน
7) รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินตลอดเวลา
8) จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี โดยผ่านการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกตามที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

ด้านการแจ้งหนี้และเร่งรัดจัดเก็บ

1) ออกบิลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2) ติดตาม เร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ออกบิลเรียกเก็บ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้รายได้ของอาคารชุดเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3) ออกหนังสือเตือนให้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดค่าปรับ ในกรณีการชำระล่าช้า และ/หรือแจ้งงดการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆในกรณีค้างชำระเกินกำหนดตามข้อบังคับของอาคารชุด

ด้านการดูแลรักษาความสะอาด

1) ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณอาคารชุด
2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
3) ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการดูแลและทำความสะอาดอย่างดี โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ

ด้านการรักษาความปลอดภัย

1) จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
3) ติดตามประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้านการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

1) ตกแต่ง และดูแลรักษาพื้นที่สวนให้มีสภาพสวยงามเสมอ
2) จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญคอยดูแลและให้คำแนะนำ

ด้านการดูแลสโมสร

1) ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สโมสรให้สะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลา
2) ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสโมสรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3) ให้บริการแก่สมาชิกในการใช้สโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ด้านการประกันภัย

1) ผู้ติดต่อประสานงานในการเอาประกันภัยอาคารชุด เกี่ยวกับอัคคีภัย ภัยเปียกน้ำ ภัยฟ้าผ่า และ ภัยจากลมพายุ เป็นต้น
2) ติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเมื่อเกิดความเสียหายแก่อาคารชุด ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ด้านการบริการด้านชุมชนสัมพันธ์

1)เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์เป็นอันดี ระหว่างเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยกับบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) ไว้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานต่างๆ อาทิ แนะนำกฎข้อบังคับในการพักอาศัย

ด้านตรวจสอบและควบคุมการให้บริการ

1)ทำการตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอจากหัวหน้างานส่วนกลาง
2)ทำการตรวจสอบและควบคุมการปฎิบัติงานของบุคคลหรือบริษัทภายนอกที่ว่าจ้างมา

ด้านการประชุม

1) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2) ประชุมใหญ่วิสามัญ
3) ประชุมคณะกรรมการ

ด้านการรายงาน

1) รายงานผลการบริหารและการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารชุด
2) รายงานสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
3) รายงานยอดค้างชำระค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน และผลการดำเนินการติดตามทวงถาม
4) รายงานการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทรัพย์ส่วนกลาง
5) รายงานเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่ออาคารชุด

ด้านกฎหมาย และนิติกรรม

1) ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุด
2) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายห้องชุดสัญญาเช่า เช่าซื้อ และสัญญาอื่น ๆ
3) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด
4) ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของอาคารชุด และต่อสู้คดีในกรณีที่อาคารชุดถูกฟ้อง