รับบริหารหมู่บ้านจัดสรร

รับบริหารหมู่บ้านจัดสรร

     ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงและข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การบริหารจัดการและให้บริการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าบ้านและผู้พักอาศัย บริษัท ซัคเซส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาการขอจดทะเบียน การเตรียมเอกสารขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร วางโครงสร้างการทำงานของบุคลากรและสร้างแผนการดำเนินงาน วางข้อกำหนดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกฎหมาย และรูปแบบบัญชีการเงิน ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยในการดำเนินการมีอธิบายดังข้อความด้านล่าง

บริการให้คำปรึกษาการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 1. ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 2. ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กฎกระทรวงระเบียบของ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแผนงานการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 4. ให้คำแนะนำกับเจ้าของโครงการและสมาชิกหมู่บ้านเกี่ยวกับการเตรียมการ
 5. สำรวจผังจัดสรรและรายการทรัพย์สิน
 6. จัดทำบัญชีทรัพย์สิน

– รายการสาธารณูปโภค

– รายการบริการสาธารณะ

 1. ยกร่างข้อบังคับและกฎระเบียบของหมู่บ้านโดยความเห็นชอบของเจ้าของโครงการ
 2. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ซื้อและสมาชิกหมู่บ้านเพื่อเตรียมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 3. จัดทำเอกสารเตรียมการประชุมใหญ่
 4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่
 5. ดำเนินการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน
 6. จัดทำรายงานการประชุม
 7. จัดทำเอกสารยื่นจดทะเบียน
 8. เป็นตัวแทนดำเนินการยื่นจดทะเบียน
 9. จัดทำงบประมาณการบริหารจัดการหมู่บ้าน
 10. จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงและจัดเก็บค่าใช้จ่าย
 11. จัดทำตารางจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้าน
 12. ให้คำปรึกษาในการโอนและรับโอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน

 

ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังต่อไปนี้ในการดำเนินการ

 1. ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
 2. รายละเอียดโครงการ/ วิธีการจัดสรร/ ผังโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานที่ดิน
 3. บัญชีรายชื่อ-ที่อยู่ ของสมาชิกเจ้าของบ้าน
 4. สำเนาโฉนดที่ดินในที่ดินโครงการทุกแปลง (หน้า-หลัง)
 5. สำเนาโฉนดที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ เช่น ถนน สวนหย่อม หนังสือรับรองบริษัทฯ เจ้าของโครงการ
 6. บันทึกการตรวจสอบการก่อสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของเจ้าพนักงานที่ดินที่รับรองว่าได้ก่อสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 7. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล

 

 

เมื่อดำเนินการสำเร็จ ผลของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ม.46 ม.47) มีดังต่อไปนี้

 1. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 2. มีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินการแทน
 3. ผู้ซื้อจัดสรรเป็นสมาชิก
 4. ผู้จัดสรรที่ดินเป็นสมาชิก กรณียังถือกรรมสิทธิ์อยู่

 

ระเบียบการว่าด้วยเรื่องอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ม.48)

1.กำหนดระเบียบเกี่ยวกับใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค

2.กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในโครงการ

3.เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค

4.ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกกรณีกระทบสิทธิ์/ประโยชน์ ตั้งแต่สิบรายขึ้นไป

5.จัดให้มีการบริการสาธารณะแก่สมาชิก จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์

6.ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกระทรวง ฯลฯ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่าย (ม.49 ม.50 ม.59)

1.จัดเก็บเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนด

2.วันเริ่มจัดเก็บครั้งแรกต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ของสมาชิก

3.วิธีการและสถานที่จัดเก็บ

4.กำหนดค่าปรับหรือมาตรการบังคับ กรณีชำระล่าช้าหรือค้างชำระ 3 เดือนหรือ 6 เดือน

– ค้างชำระติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการให้บริการ/สิทธิประโยชน์

– ค้างชำระติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไป ระงับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม

 

บริการการจัดทำบัญชีการเงินนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 1. จัดทำงบดุลยื่นคณะกรรมการภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีรับรอง
 2. ประกาศงบดุลโดยเปิดเผย
 3. หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการดังนี้
 4. ให้แก้ไขเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่แล้วเสร็จ

– ระงับการปฏิบัติงานบางส่วน

– ให้หยุดดำเนินการชั่วคราว