บริการบริหารหมู่บ้านจัดสรร

ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงและข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การบริหารจัดการและให้บริการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าบ้านและผู้พักอาศัย

ขอบเขตการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

1. ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
2. ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กฎกระทรวงระเบียบของ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำแผนงานการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
4. ให้คำแนะนำกับเจ้าของโครงการและสมาชิกหมู่บ้านเกี่ยวกับการเตรียมการ
5. สำรวจผังจัดสรรและรายการทรัพย์สิน
6. จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
– รายการสาธารณูปโภค
– รายการบริการสาธารณะ
7. ยกร่างข้อบังคับและกฎระเบียบของหมู่บ้านโดยความเห็นชอบของเจ้าของโครงการ
8. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ซื้อและสมาชิกหมู่บ้านเพื่อเตรียมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
9. จัดทำเอกสารเตรียมการประชุมใหญ่
10. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่
11. ดำเนินการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน
12. จัดทำรายงานการประชุม
13. จัดทำเอกสารยื่นจดทะเบียน
14. เป็นตัวแทนดำเนินการยื่นจดทะเบียน
15. จัดทำงบประมาณการบริหารจัดการหมู่บ้าน
16. จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงและจัดเก็บค่าใช้จ่าย
17. จัดทำตารางจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้าน
18. ให้คำปรึกษาในการโอนและรับโอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน

ผลของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ม.46 ม.47)

1. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
2. มีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินการแทน
3. ผู้ซื้อจัดสรรเป็นสมาชิก
4. ผู้จัดสรรที่ดินเป็นสมาชิก กรณียังถือกรรมสิทธิ์อยู่

อำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ม.48)

1.กำหนดระเบียบเกี่ยวกับใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
2.กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในโครงการ
3.เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
4.ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกกรณีกระทบสิทธิ์/ประโยชน์ ตั้งแต่สิบรายขึ้นไป
5.จัดให้มีการบริการสาธารณะแก่สมาชิก จัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์
6.ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกระทรวง ฯลฯ

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่าย (ม.49 ม.50 ม.59)

1.จัดเก็บเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนด
2.วันเริ่มจัดเก็บครั้งแรกต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ของสมาชิก
3.วิธีการและสถานที่จัดเก็บ
4.กำหนดค่าปรับหรือมาตรการบังคับ กรณีชำระล่าช้าหรือค้างชำระ 3 เดือนหรือ 6 เดือน
– ค้างชำระติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการให้บริการ/สิทธิประโยชน์
– ค้างชำระติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไป ระงับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม

การจัดทำบัญชีการเงิน

1. จัดทำงบดุลยื่นคณะกรรมการภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีรับรอง
2. ประกาศงบดุลโดยเปิดเผย
3. หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการดังนี้
3. 1ให้แก้ไขเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่แล้วเสร็จ
– ระงับการปฏิบัติงานบางส่วน
– ให้หยุดดำเนินการชั่วคราว

เอกสารจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

1. ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
2. รายละเอียดโครงการ/ วิธีการจัดสรร/ ผังโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานที่ดิน
3. บัญชีรายชื่อ-ที่อยู่ ของสมาชิกเจ้าของบ้าน
4. สำเนาโฉนดที่ดินในที่ดินโครงการทุกแปลง (หน้า-หลัง)
5. สำเนาโฉนดที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ เช่น ถนน สวนหย่อม หนังสือรับรองบริษัทฯ เจ้าของโครงการ
6. บันทึกการตรวจสอบการก่อสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของเจ้าพนักงานที่ดินที่รับรองว่าได้ก่อสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล